รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯ สาย ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน
สัญญาที่: สท.1/24/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 0+000.000 RT. - 13+600.000 RT.
ระยะทางยาวประมาณ: 13.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: พิเศษ (2 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 11/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 27/ ก.พ./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 05/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 937   วัน
การต่ออายุสัญญา: 37    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 582,703,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,456,758.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายธีรศักดิ์ มาคง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและ ประธานกรรมการ
วางโครงการก่อสร้าง
นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กรรมการ
ทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี กรรมการ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นางภัณฑิรา ยินดีสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
สำนักสำรวจและออกแบบ
นายธีรศักดิ์ มาคง นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400