รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/29/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : กม.56+700.000 RT. - กม.62+300.000 RT.
ระยะทางยาวประมาณ: 5.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ขนาด 3 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 30/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 639,457,600.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,598,644.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายธงชัย ชูกร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ประธานกรรมการฯ
นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรรมการฯ
นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการฯ
นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี กรรมการฯ
นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี กรรมการฯ
นายปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สว.) กรรมการฯ
นายจำรัส ดำรงค์พานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1) กรรมการฯ
นายธงชัย ชูกร ชค.สท.1 สาย 3902 ทางบริการด้านนอก
ของ ทล. หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกทม.(ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400