รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/18/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 79/21 ม. 2 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ระหว่าง กม. - กม. : 50+988.000 RT. - 56+700.000 RT.
ระยะทางยาวประมาณ: 5.712    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (3ช่องจราจร) ผิวทางคอนกรีตหนา 28 ซม.
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 28/ ม.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 843   วัน
การต่ออายุสัญญา: 43    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ได้รับการขยายอายุสัญญา ครั้งที่ 1 ตามบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 จำนวน 43 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 28 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาดำเนินการ (840+43) = 883 วัน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 689,702,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,724,255.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1 กรมทางหลวง
นายช่างโครงการ: นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโยธาอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) สท.1 กรมทางหลวง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รทร. ประธานกรรมการ
นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 13 กรรมการ
นายสุวิชช์ รอดภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี กรรมการ
นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นายปรนิก จิตต์อารีกุล รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สว.
กรรมการ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโยธาอาวุโส สท.1 กรมทางหลวง (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400