รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/36/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: ท้องที่ตำบลคลองพระอุดม และตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง กม. - กม. : กม.56+700.000 LT. - กม.62+300.000 LT.
ระยะทางยาวประมาณ: 5.600    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 3 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 12/ ม.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 847   วัน
การต่ออายุสัญญา: 37    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 664,595,900.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,661,490.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายนิคม วัฒนประภากร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการฯ
2. นายพรพรต สุริยนต์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรรมการฯ
3. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี กรรมการฯ
4. นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี กรรมการฯ
5. นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สบ.) กรรมการฯ
6. นายชวลิต ลุผลแท้ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สผ.) กรรมการ
7. นายจำรัส ดำรงค์พานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1) กรรมการฯ
8. นายนิคม วัฒนประภากร นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400