รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง
สัญญาที่: สท.1/28/2563
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 80/5 ม.1 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
ระหว่าง กม. - กม. : กม.1+691.000 - กม.8+572.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.881    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ พ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 600    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 02/ มิ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 600 + 21 +8   วัน
การต่ออายุสัญญา: 29    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 391,898,500.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 979,747.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 (ประธาน)
2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (กรรมการ)
3. นายภูเมธ ปุณทะมุณี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ (กรรมการ)
4. นายประภิต สิทธิ์คณารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล (กรรมการ)
5. นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (กรรมการ)
6. นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ นายช่างโครงการฯ สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400