รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
สัญญาที่: สท.1/31/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: โครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ.ท่าพญา - บ.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง : จุดเริ่มต้นโครงการฯ กม.21+869.000 : จุดสิ้นสุดโครงการฯ กม.43+000.000 : ระยะทางประมาณ 21.131 กม. : โครงการฯ ตั้งอยู่ที่ กม.28+800.000 ด้านซ้ายทาง ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 21+869.000 – กม.43+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 21.131     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 16/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 03/ ม.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 31/ ส.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1080   วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,054,947,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,637,368.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายวิศิษฎ์ สุรกิจ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน ประธานฯ
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผส.ทล.17 กรรมการ
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผส.ทล.18 กรรมการ
นายพิสิทธิ์ สุขสง ผอ.ขท.ตรัง กรรมการ
นายธนัตถ์ รามแก้ว ผอ.ขท.สตูล กรรมการ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ
นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายวิศิษฎ์ สุรกิจ นายช่างโครงการ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400