รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
สัญญาที่: สท.1/39/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
ที่ตั้งโครงการ: 90/1 ม.3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
ระหว่าง กม. - กม. : 47+300.000 - 48+161.000
ระยะทางยาวประมาณ: 0.861    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (2- 4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 363,600,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 363,600,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 909,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายสำเนา เทพทอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายไพจิตร แสงทอง ผส.ทล.16 (นครศรีธรรมราช) ประธานกรรมการฯ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)กรรมการฯ
3. นายธนกร ประสงค์วัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ (สฐ.) กรรมการฯ
4. นายทรงพล แถวทิม วิศวกรโยธาชำนาญการ (สบ.) กรรมการฯ
5. นายจำรัส ดำรงพานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1)กรรมการฯ
6. นายสำเนา เทพทอง นายช่างโครงการฯ (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400