รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
สัญญาที่: สท.1/34/2563
ที่ตั้งโครงการ: โครงการฯสายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ระหว่าง กม. - กม. : กม.39+400.000 - กม.47+300.000
ระยะทางยาวประมาณ: 7.900    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (4ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 10/ พ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 600    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 06/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 780   วัน
การต่ออายุสัญญา: 151    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดขัดการก่อสร้าง ตามหนังสือที่ สท.1/6179 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2565
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 397,792,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 994,480.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายสำเนา เทพทอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายไพจิตร แสงทอง ผส.ทล.16
2. ว่าที่ร้อยตีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่3 เวียงสระ
3. นายอดิศักดิ์ ข่ายม่าน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
4. นายประภิต สิทธิ์คณารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5. นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
6. นายสำเนา เทพทอง นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400