รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯ สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/33/63 ลงวันที่ 16 ก.ย. 63
ที่ตั้งโครงการ: กม.32+750 ม.3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
ระหว่าง กม. - กม. : 29+540.000-39+400.000
ระยะทางยาวประมาณ: 9.860    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 17/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ เม.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 570    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 08/ พ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 629   วัน
การต่ออายุสัญญา: 29    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: งด/ลดค่าปรับ 9 พ.ค.65 - 16 พ.ค.65
ปรับร้อยละ 0 17 พ.ค.65 - 21 ม.ค.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 325,992,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 814,980.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลธรรม
นายช่างโครงการ: นายสำเนา เทพทอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายไพจิตร แสงทอง ผส.ทล.16 (ประธาน)
ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 เวียงสระ (กรรมการ)
นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (กรรมการ)
นายวสุ วิทยเขตปภา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (กรรมการ)
นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (กรรมการ)
นายสำเนา เทพทอง นายช่างโครงการฯ (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400