รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สาย พังงา-อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม-บ.ปากน้ำ ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/32/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: (สำนักงานโครงการฯ ชั่วคราว ที่ กม.32+267.000 ด้านขวาทาง) 285/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ระหว่าง กม. - กม. : 21+381.000-29+540.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.159    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 17/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 10/ มี.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 540    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 22/ ธ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 569   วัน
การต่ออายุสัญญา: 29    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 9 เม.ย.65 - 22 ธ.ค.66
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 325,993,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 814,983.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายอุดม เสือคนอง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายไพจิตร แสงทอง ผส.ทล.16 ประธานตรวจรับพัสดุ
2.ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผอ.ขท.สราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) กรรมการตรวจรับพัสดุ
3.นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการตรวจรับพัสดุ
4.นายธีรวุฒิ อนุญาโต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการตรวจรับพัสดุ
5.นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการตรวจรับพัสดุ
6.นายอุดม เสือคนอง นายช่างโครงการฯ สาย พังงา-อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม-บ.ปากน้ำ ตอน 1 กรรมการตรวจรับพัสดุ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400