รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425 สายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
สัญญาที่: สท.1/1/64 ลงวันที่ 21/10/2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 24+148.450 - 31+331.426
ระยะทางยาวประมาณ: 7.183    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 22/ ต.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 09/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 570,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 0.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายชุมพล ทองมาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - รทด. ประธาน
- ผสด. กรรมการ
- ผส.ทล.18 กรรมการ
- ผอ.ขท.สงขลาที่ 1 กรรมการ
- นายพิน ศรีหรั่งไพโรจน์ (สบ.) กรรมการ
- นายพรชัย อดุลยธรรม (สท.1) กรรมการ
- นายชุมพล ทองมาก (ชค.สท.1 สายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400