รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
สัญญาที่: สท.1/21/63 ลงวันที่ 31/8/2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 1203+585.000 - 1218+644.000
ระยะทางยาวประมาณ: 15.059    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 01/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 19/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 525,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 0.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายชุมพล ทองมาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - วญจ. ประธาน
- ผส.ทล.16 กรรมการ
- ผอ.ขท.พัทลุง กรรมการ
- นายบุญธรรม ไกรศรศรี (สบ.) กรรมการ
- นายธนกร ประสงค์วัฒนา (สฐ.) กรรมการ
- นางปรียนุช เตชะนรราช (สท.1) กรรมการ
- นายชุมพล ทองมาก (ชค.สท.1 สาย พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400