รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ-พัทลุง (เป็นตอน)
สัญญาที่: สท.1/38/2563ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานโครงการสาย บ.ไม้เสียบ-พัทลุง (เป็นตอน) กม.348 ทางหลวงหมายเลข 41 ม.2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ระหว่าง กม. - กม. : กม.349+526.000 - กม.381+963.000
ระยะทางยาวประมาณ: 32.437    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 02/ ก.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 01/ ต.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1109   วัน
การต่ออายุสัญญา: 29    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 889,365,800.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,223,415.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายกิตติธัช ภู่หิรัญ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ประธานกรรมการ วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
2.นายไพจิตร แสงทอง กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16
3.นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง
4.นายภูเมธ ปุณทะมุนี กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5.นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
6.นายจำรัส ดำรงค์พานิช กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400