รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
สัญญาที่: สท.1/26/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: 26 หมู่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ระหว่าง กม. - กม. : กม.315+237.000 - กม.349+525.000
ระยะทางยาวประมาณ: 27.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 12/ มิ.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1,004   วัน
การต่ออายุสัญญา: 44    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 816,004,400.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,040,011.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายสมศักดิ์ พัสดุสาร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต (ประธานกรรมการฯ)
2.นายไพจิตร แสงทอง (กรรมการ)
3.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ (กรรมการ)
4.นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ (กรรมการ)
5.นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ (กรรมการ)
6.นางปรียนุช เตชะนรราช (กรรมการ)
7.นายสมศักดิ์ พัสดุสาร (กรรมการ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400