รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
สัญญาที่: สท.1/46/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 18 หมู่4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย รหัสไปรณีย์ 57160
ระหว่าง กม. - กม. : ระหว่าง กม.86+000.000 - กม.100+019.000
ระยะทางยาวประมาณ: 14.019    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 30/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 20/ ต.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 750    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 26/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 787   วัน
การต่ออายุสัญญา: 37    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.65 - 19 ก.ค.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 690,451,399.20   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 681,959,900.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,704,900.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายสมชาย จวงจันทร์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธาน
2.นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรรมการฯ
3.นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมฯ
4.นายภูริฑัต วนานุเวศพงศ์ ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงเชียงรายที่ 2 กรรการฯ
5.นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา กรรมการฯ
6.นายนพดล พุ่มน้อย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการฯ
7.นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการฯ
8.นายสมชาย จวงจันทร์ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400