รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/45/2563
ที่ตั้งโครงการ: ที่อยู่ 338/15 ม.10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
ระหว่าง กม. - กม. : 75+000.000-86+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 11.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง:
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 01/ ต.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 22/ มิ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 630    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 728,269,200.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 182,067,673.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายสิงแก้ว สลีวงศ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธานกรรมการ อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา กรรมการ นายสมคเน เสมทัพพระ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400