รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/27/2563
ที่ตั้งโครงการ: บ้านพักมวลสุข 173 ม.9 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
ระหว่าง กม. - กม. : กม.59+200.000 - กม.60+700.000, กม.62+500.000 - กม.70+200.000 และกม.72+200.000 - กม.75+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 12.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 01/ ก.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 720    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 08/ ต.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 757   วัน
การต่ออายุสัญญา: 37    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 637,621,800.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,594,055.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายอุดม แก้วโก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ประธานตรวจรับพัสดุ วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
กรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล
นางศิริลักษณ์ ศิริพรบุญญา วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายอุดม แก้วโก นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400