รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ
สัญญาที่: สท.1/20/2563
ที่ตั้งโครงการ: 11/1 หมูที่ 1 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
ระหว่าง กม. - กม. : กม.33+000.000 – กม.36+010.000 และ กม.36+400.000 – กม.55+625.000
ระยะทางยาวประมาณ: 22.235    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 01/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 17/ ก.พ./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 18/ มี.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 929   วัน
การต่ออายุสัญญา: 29    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 816,482,800.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 816,482,800.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,041,207.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายพรศักดิ์ เลี่ยงอิ้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.นายศราวุฒิ ภู่ชินาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง
ที่ 4 กรรมการตรวจรับพัสดุ
3.นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ รก.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ตากที่ 1 กรรมการตรวจรับพัสดุ
4.นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร รก.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุโขทัย กรรมการตรวจรับพัสดุ
5.นายศุภชัย มหากิจ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจ
และออกแบบ กรรมการตรวจรับพัสดุ
6.นายธนากร ประสงค์วัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนัก
มาตรฐานและประเมินผล กรรมการตรวจรับพัสดุ
7.นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนัก
ก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการตรวจรับพัสดุ
8.นายพรศักดิ์ เลี่ยงอิ้ว นายช่างโครงการฯ
กรรมการตรวจรับพัสดุ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400