รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2208 สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา
สัญญาที่: สท.1/16/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 28+000.000 - 42+016.000
ระยะทางยาวประมาณ: 14.016    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 18/ ส.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 720    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 443,654,700.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,109,137.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายวินิจ มูลป้อม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายจิะพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ประธานกรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรรมการ
นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทางที่1 กรรมการ
นายสุรพล อาญาพิทักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นายวินิจ มูลป้อม นายช่างโยธาอาวุโส ผู้ควบคุมงาน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400