รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/22/2563 ลว. 9 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 11 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
ระหว่าง กม. - กม. : กม.933+481.000-994+749.000
ระยะทางยาวประมาณ: 55.487    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 10/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 25/ ส.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 849,776,400.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,124,441.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท บัญชากิจ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายศรชัย จันทร์นวล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กรรมการ
นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้องทางที่ 1 กรรมการ
นายช่างโครงการฯ สาย อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400