รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/17/2563
ที่ตั้งโครงการ: กม.918+566.200 SB. ขวาทาง เลขที่ 77 หมู่ 12 บ.บัวสลี ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
ระหว่าง กม. - กม. : 890-370.000 - 933+481.000
ระยะทางยาวประมาณ: 40.088    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องทางจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 15/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 854,895,600.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,137,239.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายภฑิล ศรีท้วม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดี ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2(แพร่) กรรมการนายนิคม เทพบุตร ผอ.ขท.เชียงรายที่ 1
นายศุภชัย มหากิจ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ
นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นายภฑิล ศรีท้วม นายช่างโครงการฯ สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400