รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯ สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/15/2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : กม.45+000.000 ถึง กม.70+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 25.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ( ขนาด 4 ช่องจราจร )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 28/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 15/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 810    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 20/ ธ.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 845   วัน
การต่ออายุสัญญา: 35    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ปรับร้อยละ 0 21 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 915,358,732.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,288,397.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายราชันย์ เหมวิเชียร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้างประธานกรรมการฯ
2. นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 กรรมการ
3. นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรรมการ
4. นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 กรรมการ
5. นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
6. นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
7. นายราชันย์ เหมวิเชียร นายช่างโครงการ ฯ ( ผู้ควบคุมงาน ) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400