รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายอ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
สัญญาที่: สท.1/12/63 ลงวันที่ 17/8/2563
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 370+913.000 - 385+550.000
ระยะทางยาวประมาณ: 14.637    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 08/ มี.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 660    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 08/ มี.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 933   วัน
การต่ออายุสัญญา: 273    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 747,300,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,868,250.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด(มหาชน)
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการฯ
- นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ กรรมการฯ
- นายประสพชัย ปรางค์ทอง กรรมการฯ
- นายจำรัส ดำรงพานิช กรรมการฯ
- นายสมชัย สมประสงค์ กรรมการฯ
- นายธนากร ประสงค์วัฒนา กรรมการฯ
- นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์ กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400