รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ
สัญญาที่: สท.1/11/2563
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 7 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ระหว่าง กม. - กม. : กม.57+500.000 - กม.63+900.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.400    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจรไป - กลับ)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 14/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 05/ ก.พ./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 540    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 17/ มิ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 672   วัน
การต่ออายุสัญญา: 132    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 179,600,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 449,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายฉลองชัย จุรุพันธุ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป (ผส.ทล.17) ประธานฯ
2.นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ (ผอ.ขท.ระนอง) กรรมการฯ
3.นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ (สบ.) กรรมการฯ
4.นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ (สฐ.) กรรมการฯ
5.นายโอภาส อินทสาขา (สท.1) กรรมการฯ
6.นายฉลองชัย จุรุพันธุ์ (ชค.สท.1) กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400