รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ
สัญญาที่: สท.1/35/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 6 บ.มงคลนิมิต ถ.บายพาสตลาดปางค่า ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
ระหว่าง กม. - กม. : 371+225.000-381+893.000 , 383+917.000+387+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 13.751    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 07/ ต.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 750    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 13/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 787   วัน
การต่ออายุสัญญา: 37    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ให้ความร่วมมือหยุดงานก่อสร้างในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 535,727,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 535,727,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,339,318.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2.นายอภิชาติ ชาญธัญกร รก.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2
3.นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ
4.นายลลิต สวัสดิมงคล นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
5.นายมนตรี ธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
6.นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
7.นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400