รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/10/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ที่ตั้งโครงการ: 110/1 ม. 2 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ระหว่าง กม. - กม. : กม.15+132.067 - กม.22+882.067 (ใหม่) หรือ กม.8+900.000 - กม.16+650.000 (เก่า)
ระยะทางยาวประมาณ: 7.750    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ส.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 30/ ก.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 780    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 528,788,600.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 528,788,600.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,321,972.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายสุทัศน์ ขันแก้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วญบ. ประธานกรรมการฯ 2.ดร.มนตรี เดชาสกุล ผส.ทล.13 กรรมการฯ 3.นายสุนทร แก้วสีใส ผอ.ขท.อยุธยา กรรมการฯ 4.นายอธิปไตย ธิบูรณ์บุญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการฯ 5.นายวิชิต นามประสิทธิ์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการฯ 6.นายครรชิต กุศล สำนักก่อสร้างทางที่1 กรรมการฯ 7.นายสุทัศน์ ขันแก้ว นายช่างโครงการฯ กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400