รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/23/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน 1 (เส้นไปสี่ขวา) หมู่ที่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ระหว่าง กม. - กม. : 0+000.000 - 5+523.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.523    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (6 ช่องจราตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 10/ ก.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ ก.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 750    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 20/ ต.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 771   วัน
การต่ออายุสัญญา: 21    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: การให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ดังนี้
1.เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 วัน
2.เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 วัน
3.เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 วัน
รวมขยายอายุสัญญา 21 วัน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 373,700,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 934,250.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13​ ประธานกรรมการ
นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา กรรมการ
นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
นางสาวโสวรพันธ์ ดวงแข วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรรมการ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400