รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
สัญญาที่: 1/8/2563
ที่ตั้งโครงการ: โครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ.บางม่วง 26/11 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
ระหว่าง กม. - กม. : 769+300.000 - 776+700.000
ระยะทางยาวประมาณ: 7.400    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 25/ ก.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 14/ ก.พ./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 570    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 26/ มี.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 610   วัน
การต่ออายุสัญญา: 40 (33 + 7)    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: - ครั้งที่ 1 : ได้รับการขยายอายุสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากการให้ความร่วมมือหยุดงานก่อสร้างในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ปี 2563, ช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี, เทศกาลปีใหม่ปี 2564 และเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 (33 วัน)
- ครั้งที่ 2 : ได้รับการขยายอายุสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 (7 วัน)
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 290,416,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 726,040.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วน จำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายเสน่ห์ เกตุแก้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)
2. นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา
3. นายกฤตย์ คมขำ วิศวกรโยธาชำนาญการ (สบ.)
4. นายสมวุฒิ อภัยรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สร.)
5. นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สท.1)
6. นายเสน่ห์ เกตุแก้ว ชค.สท.1 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400