รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
สัญญาที่: สท.1/3/2563 , ลว 2 กรกฎาคม 2563
ที่ตั้งโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวง 1001 เลขที่ 539 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ระหว่าง กม. - กม. : 13+700.000 - 28+200.000
ระยะทางยาวประมาณ: 14.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 03/ ก.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 19/ พ.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 870    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 01/ ธ.ค./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1247   วัน
การต่ออายุสัญญา: 377    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: เนื่องจากปัญหาต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้างตลอดสายทาง
(ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา)
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 611,937,696.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 592,037,700.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,480,095.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: รทด. (ประธานกรรมการฯ)
ผส.ทล.1 (เชียงใหม่)
ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2
นายวงศกร วศินธรรม (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)
นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)
นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ (นายช่างโครงการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400