รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สาย สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง
สัญญาที่: สท.1/2/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 1 ต.เจ๊ะบีลัง อ.เมือง จ.สตูล
ระหว่าง กม. - กม. : จุดเริ่มต้นโครงการฯ กม. 3+400.000 (เดิม) กม.0+655.118 (ใหม่) จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 11+900.000 (เดิม) กม. 9+136.811 (ใหม่) กม.
ระยะทางยาวประมาณ: 8.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 06/ มิ.ย./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ ส.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 450    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 28/ ก.ย./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 480   วัน
การต่ออายุสัญญา: 30    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 166,399,935.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 416,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นาย กิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สท.1
นายช่างโครงการ: นาย สำราญ สุตระ นายช่างโยธาอาวุโส สท.1
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผส.ทล.18(ประธานกรรมการฯ)
นายธนัตถ์ รามแก้ว ผอ.ขท.สตูล (กรรมการฯ)
นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1
(กรรมการฯ)
นายภูเมธ ปุนทะมุณี วิศวโยธาชำนาญการ สบ. (กรรมการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400