รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น
สัญญาที่: สท.1/1/2563
ที่ตั้งโครงการ: ที่อยู่ เลขที่ 261 ม.8 บ.ชมพู ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 300+049.000 - กม.316+900.000 (กม.183+750.000 - กม.199+900.000) (เดิม)
ระยะทางยาวประมาณ: 16.150    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 15/ พ.ค./2563
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ เม.ย./2566
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,093,900,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 1,093,900,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,734,750.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ทองมาก
นายช่างโครงการ: นายมงคล ปิ่นสกุล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง(15พ.ค.63- 12ต.ค.63)
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง(13ต.ค.63- ปัจจุบัน)
2. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2 3. นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่
4. นายภูวนัย ไพบูลย์สิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล
5. นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1
6. นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ สำนักสำรวจและออกแบบ 7. นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาฐการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400