รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/35/62 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: 319/8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพ 10400
ระหว่าง กม. - กม. : 5+500.000 - 10+700.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.200    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (10 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 10/ ก.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 10/ เม.ย./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,006    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 748,944,557.38   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,872,362.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุยธรรม
นายช่างโครงการ: นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรรมการ
นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ กรรมการ
นายจำรัส ดำรงค์พานิช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายอธิปไตย ธิบูรณ์บุญ วิศวกรโยธาชำนาญการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400