รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/34/2562 ลว. 3 กรกฎาคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ -- หมู่ที่ 10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ระหว่าง กม. - กม. : กม.62+300.000 - กม.73+800.000 RT.
ระยะทางยาวประมาณ: 11.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ(3ช่องจราจร)ผิวคอนกรีตหน้า 28 ซม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและอุปกรณ์จราจรมาตรฐานกรมทางหลวง
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 04/ ก.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 19/ ธ.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,174,452,350.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,936,131.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างที่ 1 กรมทางหลวง
นายช่างโครงการ: นายธงชัย ชูกร
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สบ.) นายกิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (สท.1)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400