รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทางตอนที่ 2
สัญญาที่: สท.1/39/2562
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง ตอน 2 ทางแยกต่างระดับเชียงรากน้อย ต. เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
ระหว่าง กม. - กม. : กม.73+800 ถึง กม.86+559.873
ระยะทางยาวประมาณ: 12.759    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: มาตรฐานทางชั้นพิเศษ (3 ช่องจราจร) ก่อสร้างทางคู่ขนาน (Frontage Road)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 23/ ส.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ส.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,270,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,163,517.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายภัทรพล ตางจงราช
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ...............................................ประธานกรรมการ............................................... 2.นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 .....................................................กรรมการ..................................................... 3.นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา .....................................................กรรมการ..................................................... 4.นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี .....................................................กรรมการ..................................................... 5.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ .....................................................กรรมการ..................................................... 6.นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ .....................................................กรรมการ.....................................................

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400