รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/32/2562
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 1 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ระหว่าง กม. - กม. : 62+300.000 - 73+800.000
ระยะทางยาวประมาณ: 11.500    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 3 ช่องจราจร (ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น หนา 28 เซนติเมตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ มิ.ย./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 05/ ม.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 930    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,172,081,700.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,930,205.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายเอนก ทองฉาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน.......ประธานกรรมการฯ 2. นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13..กรรมการฯ 3. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี....กรรมการฯ 4. นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี....กรรมการฯ 5. นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการฯ 6. นายกิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400