รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3233 สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
สัญญาที่: สท.1/25/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ 4 บ.ปากหว้า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ระหว่าง กม. - กม. : กม.1+220.000–กม.3+700.000,กม.6+300.000–กม.9+920.000กม.10+400.000–กม.16+850.000และกม.17+650.000–กม.26+675.000
ระยะทางยาวประมาณ: 21.575     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 19/ เม.ย./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 04/ ต.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 18/ ธ.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 975   วัน
การต่ออายุสัญญา: 75    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: เนื่องจากการขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25633, 2564วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563, วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564, และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 42 วัน และเนื่องจากหยุดตามคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 74/2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 33 วัน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 975,745,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 975,745,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,439,363.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แสงชัยโชค จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์(วญผ.)ประธานฯ
2.นายนพพร พิสุทธิมาน(ผส.ทล.15)กรรมการฯ
3.นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน(ผอ.ขท.นครปฐม)กรรมการฯ
4.นายประลองยุทธ์ กสิวงค์(ผอ.ขท.สมุทรสาคร)กรรมการฯ
5.นางปรียนุช เตชะนรราช กรรมการฯ
6.นายเทวินทร์ ติรัตนะประคม กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400