รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน2
สัญญาที่: สท.1/29/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: 82 หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
ระหว่าง กม. - กม. : 14+600.000 - 28+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 13.400    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: พิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ พ.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 13/ ก.พ./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,294,174,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,236,785.00   บาท
ผู้รับจ้าง: กิจการร่มค้า เอสแอนด์เอส
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอานุภาพ เจริญศักดิ์
นายช่างโครงการ: นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ประธานคณะกรรมการ 2.นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 3.นายวินัย ปานกล่ำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 4.นายวิชิต นามประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและประเมินผล 5.นายเทวินทร์ ติรัตนะประคม วิศวกรโยธาชำนาญการ สบ. 6.นายโอภาส อินทสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400