รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423 สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
สัญญาที่: สท.1/19/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ตั้งโครงการ: 102/ ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ระหว่าง กม. - กม. : 0+200.000 - 7+137.000
ระยะทางยาวประมาณ: 6.937    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: พิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 28/ ก.พ./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 18/ ธ.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 660    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 150,099,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 375,248.00   บาท
ผู้รับจ้าง: หจก.ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติสิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายธีรศักดิ์ มาคง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการแขววงทางหลวงสมุทรสาคร กรรมการ นางสาวภัณฑิรา ชนะชมพู กรรมการ นายวีระศักดิ์ ศรีสมัย กรรมการ นายช่างโครงการฯ สายสมุทรสาคร - ต.โคกขาม (ผู้ควบคุมงาน)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400