รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
สัญญาที่: สท.1/ 11/ 2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ตั้งโครงการ: 24/ 11 หมู่ที่ 3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ระหว่าง กม. - กม. : 5+900.000 - 14+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.100    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.พ./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 03/ ก.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 570    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: (งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64)
ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.65 - 26 ธ.ค.65
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 384,161,425.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 960,404.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนกำจัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย
นายช่างโครงการ: นายเสน่ห์ เกตุแก้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายทรงยศินทร์ ธนปทาธิป ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)
2.นายยุทธนา พิทักษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต 3.นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ
4.นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400