รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
สัญญาที่: สท.1/14/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ตั้งโครงการ: ถนนทวีราษฏร์ภักดี กม.35+160 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84320
ระหว่าง กม. - กม. : กม.14+000.000 - กม.29+531.000
ระยะทางยาวประมาณ: 15.531    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (2 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 12/ ก.พ./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 29/ ส.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 930    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 (งดหรือลดค่าปรับเนื่องจากปัญหาสาธารณูปโภคท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคติดขัด การก่อสร้างตลอดสายทาง เป็นเวลา ๑๗๗ วัน นับจากวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕),
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม) ,
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 (ได้รับอนุมัติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 นับจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567)
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 700,980,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,752,450.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายไพโรจน์ รัตนฉวี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 กรรมการ
3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) กรรมการ
4. นายภูเมธ ปุนทะมุณี วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
5. นายวสุ วิทยเขตปภา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ
6. นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400