รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/6/2562
ที่ตั้งโครงการ: 79/8 ถ.เมืองใหม่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ระหว่าง กม. - กม. : กม.59+955.000 - กม.68+555.000
ระยะทางยาวประมาณ: 8.600     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ( ๔ ช่องจราจร )
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ ม.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 480    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 700   วัน
การต่ออายุสัญญา: 220    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: เนื่องจากปัญหาสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าปักเสาพาดสาย และสายเคเบิ้ลสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง เนื่องจากเทศกาล
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 393,970,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 984,925.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายบุศรินทร์ ยามา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รส.ทล.18.1 ประธานกรรมการ 2.นายสมนึก เศียรอุ่น ผอ.ขท.ยะลา กรรมการ 3.นายคเณศร์ เลิศรัตน์เดชากุล สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 4.นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ 5.นายบุศรินทร์ ยามา นายช่างโครงการ ฯ ผู้ควบคุมงาน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400