รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
สัญญาที่: สท.1/3/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
ที่ตั้งโครงการ: ในท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ระหว่าง กม. - กม. : 12+050.000 - 15+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 2.950    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ ม.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 21/ ต.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 630    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ให้ความร่วมมือหยุดก่อสร้างช่วงเทศกาล
(งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63 และ 22 พ.ย. 63 - 6 ธ.ค. 63)
ปรับร้อยละ 0 7 ธ.ค.63 - 12 ก.พ.66
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 382,259,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 955,648.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายสาธร ทองพูนแก้ว
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.รส.ทล.18.1 ประธานกรรมการ
2.ผอ.ขท.ปัตตานี กรรมการ
3.นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
4.นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400