รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/8/2562
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 132/2 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ระหว่าง กม. - กม. : 7+800.000 - 9+900.000
ระยะทางยาวประมาณ: 2.100    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ ม.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 20/ ธ.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 690    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 30/ พ.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 851   วัน
การต่ออายุสัญญา: 161    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: 1.ได้รับการขยายอายุสัญญา ครั้งที่ 1 เนื่องจากรอคอยการเข้าพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำ D8 ที่ กม.9+687.000 เป็นเวลา 118 วัน
2.ได้รับการขยายอายุสัญญา ครั้งที่ 2 เนื่องจากหยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เทศกาลปีใหม่ 2563,2564 ช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 2563 และช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเวลา 43 วัน
3.ได้รับการงดหรือลดค่าปรับ ครั้งที่ 1 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นเวลา 28 วัน
4.ได้รับการงดหรือลดค่าปรับ ครั้งที่ 2 เนื่องจากหยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นเวลา 8 วัน
(งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64 และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64)
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 380,220,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 950,550.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ก.นราพัฒน์ จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 18

2.นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ กรรมการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

3.นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ

4.นางปรียนุช เตชะนรราช กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางหลวง 1

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400