รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
สัญญาที่: สท.1/1/62 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 8+600.000 - 17+000.00
ระยะทางยาวประมาณ: 8.400    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: พิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 31/ ม.ค./2562
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 23/ ก.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 540    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 282,600,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 706,500.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายอุดม แก้วโก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: - ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 ประธานกรรมการ - ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 กรรมการ - นายสุภชัย มหากิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ - นายคครชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ นายช่างโครงการฯ สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง ผู้ควบคุมงาน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400