รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
สัญญาที่: สท.1/2/2561
ที่ตั้งโครงการ: 109/8 หมู่ที่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา (90320)
ระหว่าง กม. - กม. : กม.61+200.000 - กม.62+596.000
ระยะทางยาวประมาณ: 1.396    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 18/ ม.ค./2561
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 630    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 168,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 420,000.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายณรงค์ ชูสังข์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายธีรวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผส.ทล.18 ประธานตรวจรับพัสดุ นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กรรมการ นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สบ. กรรมการ นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1 กรรมการ นายณรงค์ ชูสังข์ นายช่างโครงการฯ(ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400