รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
สัญญาที่: สท.1/21/2561
ที่ตั้งโครงการ: บ.พรุเตียว ต.พรุเตียว อ.สะเดา จ.สงขลา
ระหว่าง กม. - กม. : กม.57+100.000 - กม.61+200.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.100    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ขนาด 4 ช่องจราจรผิวทาง Concrete Pavement 25.00 Cm.Thick
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 15/ ก.พ./2561
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 06/ ธ.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 660    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 295,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 737,500.00   บาท
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายพรชัย อดุลยธรรม
นายช่างโครงการ: นายสำราญ สุตระ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง: นาย อรุณ เสน่ห์ :ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 18 ประธานกรรมการ นาย วิฑูรย์ อัตตเกษม :ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่2 กรรมการ นาย สุพัฒน์ ชุ่มมณีรัตน์ :วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สบ. กรรมการ นาง ปรียนุช เตชะนรราช :วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สท.1 กรรมการ นาย สำราญ สุตระ :ชค.สท.1 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400