รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)
สัญญาที่: สท.1/25/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ตั้งโครงการ: สำนักงานควบคุมโครงการฯ สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) เลขที่ 13 ถ.เมืองใหม่ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ระหว่าง กม. - กม. : กม.26+050.000 - กม.32+200.000กม.35+100.000 - กม.35+600.000
ระยะทางยาวประมาณ: 10.850     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้น 1 (2 ช่องจราจร) มาตราฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 20/ ก.พ./2561
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 11/ ธ.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 660    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: -   วัน
การต่ออายุสัญญา: -    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 245,520,000,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 245,520,000,000.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 1,386,350.60   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ
นายช่างโครงการ: นายสุพจน์ ชูช่วย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง: นายอรุณ เสน่ห์ ผส.ทล.18 ประธานกรรมการ นายสมนึก เศียรอุ่น ผอ.ขท.ยะลา กรรมการ นายสุธี มณีอ่อน วบ.ทล.18 กรรมการ นายพรชัย อดุลยธรรมวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ นายสุพจน์ ชูช่วย นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400