รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ:
สัญญาที่:
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. :
ระยะทางยาวประมาณ:     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง:
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 01/ ม.ค./2513
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: //543
รวมระยะเวลาดำเนินการ:     วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: //543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 0.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 0.00   บาท
ผู้รับจ้าง:
ออกแบบโดย:
ผู้ควบคุมงาน:
ผู้จัดการโครงการ :
นายช่างโครงการ:
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ:

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400