โครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร
           เจ้าหน้าที่
           รูปภาพ
           รูปตัด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400