โครงการก่อสร้าง

»โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2565
โครงการ
ดูข้อมูล
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3253 สาย บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
       โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
       โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม
       โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
       โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400